Mettadipa Sayadaw Ashin Zanita's dhamma talks and meditation instructions will be posted here.

Latest Episodes

Mettadipa Sayadaw Puja (မြတ်ဌာနီ)

မြတ်ဌာနီ ဗုဒ္ဓဓမ္မ  သံဃစုံညီ သဒ္ဒါရိုကျိုးမြတ်နိုးပါသည်။ ဆရာမိဘ  အနန္တဂုဏ်ရည် ဦးနှိမ်ချိုးရှိခိုးမြတ်ဌာနီ။  မေတ္တာဒီပပုညစာဂီဩဇီတဝှမ်းထုံလွှမ်းပါသည်။ မဆုတ်မနစ်အုတ်မြစ်ခ...

More Episodes »
Broadcast by